Verzuimpreventie

In mijn praktijk als bedrijfsarts word ik meestal pas geconsulteerd op het moment dat er al sprake is van ziekteverzuim in een organisatie.

Aandacht voor verzuimpreventie is doorgaans gering, want ‘zolang er geen pijn is gaat het fijn.’

Ook speelt mee dat leidinggevenden en hr managers het al druk genoeg hebben met lopende zaken rondom ziekteverzuim.  Rust en ruimte ontbreken in de volle agenda of er is geen specifieke kennis in de organisatie aanwezig om tot een planmatige aanpak te komen.

Uiteindelijk is het toch efficiënter om ziekteverzuim vóór te zijn. Gezondheidsproblemen en risico’s in een vroeg stadium signaleren voorkomt veel leed, tijd, kosten en hogere werkdruk bij collega’s.

Verzuimpreventie is van steeds groter belang

Leidinggevenden hebben de taak om signalen van gezondheidsklachten op te vangen, snel bij te sturen en laagdrempelige oplossingen aan te dragen.

Managers kunnen echter niet altijd de vinger leggen op pijnpunten op hun afdeling. Denk aan medewerkers die wel naar het werk komen, maar moeite hebben de aandacht erbij te houden. Ze melden zich niet ziek, maar hebben wel (sluimerende) gezondheidsproblemen. Dat levert productieverlies op en kan irritatie veroorzaken bij collega’s.

Vitale werknemers zijn nu eenmaal productiever en gemotiveerder

De trend waarbij medewerkers langer moeten doorwerken zet door en daarmee de vergrijzing. Oudere werknemers zijn een bron van kennis en ervaring voor uw organisatie én de groep met een grotere kans op gezondheidsproblemen.

Het is van groot belang dat zij gemotiveerd en duurzaam inzetbaar blijven.

Preventie is daarom nu en in de toekomst het sleutelwoord!

Graag werk ik met u samen naar een planmatige, efficiënte aanpak voor verzuimpreventie

Een plan van aanpak is belangrijk. In overleg met de betrokkenen managers/hr-adviseurs bekijk ik samen met u op welk niveau verzuimpreventie de hoogste prioriteit heeft.

Gaat het vooral om de individuele werknemer die dreigt uit te vallen door overbelasting, een afdeling met hoog ziekteverzuim of is een screening van de hele organisatie gewenst?

Voor ieder bedrijf en branche liggen de speerpunten op andere plaatsen en andere momenten. Binnen één bedrijf zijn er vaak al grote verschillen tussen afdelingen!

De stappen die ik met u ga doorlopen zijn echter nagenoeg gelijk.

De eerste stap is het in kaart brengen van de gezondheidsproblemen en risico’s van uw medewerkers. Als bedrijfsarts kan ik u een goed beeld geven van de inzetbaarheid van uw medewerkers.

De volgende stappen zijn het maken van een plan van aanpak en de uitvoering van maatregelen.  Daarop volgt een evaluatie en adviseer ik u graag over concrete vervolgstappen. Als vaste bedrijfsarts fungeer ik graag als uw aanspreekpunt en klankbord.

Verzuimpreventie is een continu proces

Wat heeft u concreet nodig en wat kunt u concreet verwachten?

Individuele werknemers zijn welkom op het zogenaamde ‘arbeidsomstandigheden spreekuur’ waar zij in vertrouwelijke sfeer terecht kunnen met vragen over gezondheid in relatie tot werk. De toegang tot het consult is laagdrempelig en kan plaatsvinden op de bedrijfslocatie. Als enige afstand tot de afdeling juist bevorderlijk is, kan de afspraak plaatsvinden op mijn kantoor.

Als bedrijfsarts is het mijn taak om actief te onderzoeken of er een relatie is tussen gezondheidsklachten en het werk en of de medewerker het werk zonder gezondheidsschade kan doen. Graag adviseer ik de medewerker en overleg ik, uiteraard met toestemming van de cliënt, met de betreffende leidinggevende over te ondernemen acties. De intentie is altijd om klachten snel en laagdrempelig aan te pakken.

Soms blijkt een (eenvoudige) aanpassing op de afdeling al afdoende. Andere mogelijke acties zijn vervolgconsulten, medisch onderzoek, doorverwijzing, werkplekbezoek/werkplekonderzoek etc.

In de praktijk blijkt het arbeidsomstandigheden spreekuur een belangrijk instrument in het kader van Arbo- en verzuimbeleid. Gesprekken resulteren namelijk regelmatig tot (nieuwe) inzichten, als blijkt dat meerdere werknemers in dezelfde arbeidsomstandigheden dezelfde gezondheidsklachten hebben.

Vastgelopen situaties vlot trekken

Het is dan zaak om op breder niveau te aan te pakken. U kunt mij dan inzetten, ook buiten de spreekkamer, om samen te werken aan oplossingen die verdere gezondheidsschade beperken en bij voorkeur voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van veiligheidsrisico’s, het vlot trekken van vastgelopen situaties, het uitvoeren van een PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) voor een specifieke groep medewerkers etc.

Deze aanpak is ook effectief op het niveau van een hele organisatie.

 

 

Verzuimbegeleiding

Gezonde, vitale medewerkers bepalen in grote mate de continuïteit en het succes van uw organisatie. Ze zijn productief en dragen bij aan een stimulerende sfeer op de werkvloer.

Medewerkers die door ziekte afwezig zijn, worden gemist. Een snelle terugkeer is dan ook belangrijk voor alle betrokkenen!

Graag zet ik samen met u concrete stappen om verzuim terug te dringen

Leidinggevenden dragen veelal de verantwoordelijkheid voor begeleiding en re-integratie van hun medewerkers. In de praktijk is deze taak niet altijd eenvoudig uit te voeren door de leidinggevende, bijvoorbeeld door de werkdruk op de afdeling, het ontbreken van medische kennis en daarmee het inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker.

Als bedrijfsarts kan ik u adviseren en ondersteunen. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de verplichtingen die de Wet verbetering Poortwachter stelt.

Het opbouwen van een langdurige vertrouwensrelatie staat daarin centraal, zodat de continuïteit rondom arbo-zaken en gezondheid geborgd blijft.

De trend van vergrijzing zet door

In alle bedrijfstakken is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan de afgelopen tien jaar flink gestegen, het meest in vervoer, opslag en communicatie met ruim 5 jaar (CBS).

Naast de wet- en regelgeving om werknemers langer te laten doorwerken, gooit de stelselmatige verhoging van de AOW-leeftijd daar nog een schepje bovenop! De vergrijzing van het personeelsbestand zal blijven toenemen.

In mijn praktijk als bedrijfsarts zie ik dan ook steeds vaker oudere werknemers in mijn spreekkamer. Terugkeer naar de werkvloer duurt bij hen vaak langer en vergt meer inspanningen van alle betrokkenen.

Tijdig signalen opvangen van gezondheidsklachten, betrokkenheid en direct goede hulp bieden is bij deze medewerkers extra belangrijk!

Graag bied ik ondersteuning bij een goede, snelle re-integratie

Gezondheidsrisico’s verschillen sterk per bedrijfstak, bedrijfsgrootte, bedrijfscultuur etc. Binnen één bedrijf kan al grote diversiteit bestaan.
Gevaarlijk werk, veel lawaai of contact met intimiderende klanten staan hoog genoteerd als risicofactoren. Op nummer 1 staan slechte verhoudingen op het werk! (CBS).

Kortom: Resultaatgerichte verzuimbegeleiding betekent maatwerk en samenwerking waar nodig.

De rol van de bedrijfsarts is daarbij essentieel. Als vast aanspreekpunt in uw organisatie bouw ik graag een langdurige vertrouwensrelatie op met medewerkers in alle lagen van uw bedrijf.

U krijgt toegang tot mijn netwerk van specialisten

Spreekuur voor medewerkers

Individuele werknemers zijn welkom op mijn spreekuur. Indien gewenst werk ik op uw locatie, waarmee de communicatie met de leidinggevende, hr-manager en medewerker wordt gewaarborgd. De zieke medewerker komt voor het spreekuurcontact naar het eigen bedrijf en heeft zo de mogelijkheid het contact met het werk en de collega’s te onderhouden.

Ik kan u een goed beeld geven van de inzetbaarheid van de zieke medewerker. Zijn de problemen puur lichamelijk, psychosomatisch, of wellicht van relationele aard? In hoeverre is de problematiek gerelateerd aan de werksituatie? Welke zijn de mogelijkheden en beperkingen? Hoe lang gaat het proces van re-integratie duren? Op basis van de diagnose adviseer ik graag over concrete vervolgstappen.

Verzuimbegeleiding en re-integratie vragen vaak om multidisciplinaire interventies. Ik werk dan ook samen met diverse ondersteunende disciplines. Mijn uitgebreide netwerk bestaat uit fysiotherapeuten, arbeidsdeskundigen, psychologen, neurologen, specialisten op het gebied van autisme etc.

Beleid en overleg op alle niveaus van de organisatie

Gezond blijven, zorg voor elkaar en snelle re-integratie bij verzuim is een verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie.  Dat vraagt om inzet, visie en beleid. Als bedrijfsarts kan ik ondersteuning bieden op alle niveaus van de organisatie. We kijken naar wat goed gaat en wat beter kan. Is er behoefte aan meer samenwerking, zijn er vastgelopen situaties, een stijgend verzuim op bepaalde afdelingen? Centraal in mijn werkwijze staat het opstellen en uitvoeren van een helder, efficiënt plan van aanpak met concrete stappen.

Graag werk ik met u samen toe naar maatwerk 

Wilt u in uw organisatie (nog meer) werken aan het voorkómen van verzuim? Kies dan voor een structurele aanpak van Verzuimpreventie.