ALGEMENE VOORWAARDEN SCJ BEDRIJFSARTS

Artikel 1: Algemeen

1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van SCJ Bedrijfsarts en alle door SCJ Bedrijfsarts gesloten overeenkomsten of verrichte handelingen.

1.2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 1.3. In geval van vernietiging of nietigheid van de enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

1.4. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door SCJ Bedrijfsarts te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Een aanvaarding van een offerte welke afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die SCJ Bedrijfsarts niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt. 2.2. Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van SCJ Bedrijfsarts , niet worden geannuleerd tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de opdrachtgever aan SCJ Bedrijfsarts verschuldigd is bij een door SCJ Bedrijfsarts geaccepteerde opzegging van de overeenkomst. 2.3. Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van SCJ Bedrijfsarts ontheffen SCJ Bedrijfsarts van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na tot stand komen van de overeenkomst. 2.4. Indien in de offerte meerdere werkzaamheden worden aangeboden en per werkzaamheid een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft de opdrachtgever niet het recht om slechts een deel van de aangeboden werkzaamheden te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs.

Artikel 3: De wijze van uitvoering

3.1. SCJ Bedrijfsarts vervult de verstrekte opdracht naar beste weten en kunnen.

3.2. De opdrachtgever verschaft SCJ Bedrijfsarts alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen van deze informatie en voor de juistheid daarvan. Hij vrijwaart SCJ Bedrijfsarts voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de niet-nakoming van deze verplichting.

Artikel 4: Geheimhouding

4.1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die zij bij de ten uitvoerlegging van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen en zij verplichten zich de nodige maatregelen te treffen die ertoe zullen leiden dat gelijke geheimhoudingsplicht geldt voor de personen van wie zij zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedienen.

4.2. SCJ Bedrijfsarts zal alle door de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de overeenkomst.

4.3. SCJ Bedrijfsarts is tot geheimhouding van al deze gegevens en informatie verplicht, behoudens het in artikel 4.4. bepaalde.

4.4. SCJ Bedrijfsarts is gerechtigd gegevens en informatie van de opdrachtgever te verstrekken aan door haar ingeschakelde derden, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is. SCJ Bedrijfsarts zal opdrachtgever daarover inlichten.

Artikel 5: Overmacht

5.1. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van SCJ Bedrijfsarts welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden geeft SCJ Bedrijfsarts het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

5.2. SCJ Bedrijfsarts is niet gehouden de uitvoering van het werk voort te zetten, c.q. aan te vangen, noch vergoeding van enige schade welke voor de opdrachtgever ontstaat door de niet-nakoming indien een en ander het gevolg is van overmacht. Van overmacht aan de zijde van SCJ Bedrijfsarts is sprake indien SCJ Bedrijfsarts na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van alle oorzaken buiten de schuld en derhalve buiten de risicosfeer van SCJ Bedrijfsarts ontstaan.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. SCJ Bedrijfsarts is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid of ernstige onvoorzichtigheid, dan wel doordat SCJ Bedrijfsarts onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt.

6.2. SCJ bedrijfsarts is in geen geval aansprakelijk indien de opdrachtgever door SCJ Bedrijfsarts en/of door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet behoorlijk heeft opgevolgd.

6.3. De opdrachtgever vrijwaart SCJ Bedrijfsarts van vorderingen, daaronder begrepen boetes, van derden, daaronder begrepen Uitvoeringsinstellingen en werknemers van opdrachtgever, tenzij sprake is van aansprakelijkheid van SCJ Bedrijfsarts zoals omschreven in artikel 6.1.

6.4. De totale door SCJ Bedrijfsarts te vergoeden schade is te allen tijde en ieder geval beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis.

6.5. Elke vordering van de opdrachtgever op SCJ Bedrijfsarts verjaart/ vervalt na verloop van een jaar en na de totstandkoming van de overeenkomst. Voor zover derden die SCJ Bedrijfsarts voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle aan SCJ Bedrijfsarts gegeven opdrachten de bevoegdheid van SCJ Bedrijfsarts in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van SCJ Bedrijfsarts voor onverhoopt tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten.

6.6. SCJ Bedrijfsarts draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever is daarvoor wettelijk verantwoordelijk. SCJ Bedrijfsarts kan – indien gewenst – wel structureel ondersteuning bieden en/of adviseren bij de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Bij incidentele afname van consulten Bedrijfsarts, kan alleen die ondersteuning bij de uitvoering verleend worden waarom de opdrachtgever expliciet gevraagd heeft.

Artikel 7: Ontbinding

7.1. Alvorens de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden wegens wanprestatie, dient de ene partij de andere partij deugdelijk in gebreke te stellen. Binnen één week na dagtekening van de ingebrekestelling bespreken beide partijen de wanprestatie. Vervolgens dient door de ene partij aan de andere partij, vanaf de datum van deze bijeenkomst, nog een termijn van twee maanden te gunnen om alsnog correct te presteren. Bij gebreke daarvan is de ene partij, na ommekomst van die twee maanden, gerechtigd de overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, door middel van een schriftelijke verklaring, te verzenden bij aangetekend schrijven aan de andere partij.

7.2. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde betreffende ontbinding zal op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, heeft SCJ Bedrijfsarts  het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

7.3. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door SCJ Bedrijfsarts alsdan gelede schade onder meer bestaande uit winstderving en kosten.

Artikel 8: Geschillen

8.1. Alle geschillen tussen SCJ bedrijfsarts en de opdrachtgever die mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen ter keuze van SCJ Bedrijfsarts worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijk competentieregels, dan wel door de Rechtbank.

Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1. Op alle door SCJ Bedrijfsarts verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.